PROPISI ZA USLUGE U VAZDUŠNOJ PLOVIDBI

Zakon o vazdušnom saobraćaju (Sl.l. CG br. 30/2012)

          Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 30/2017 i 82/2020)

Zakon o inspekcijskom nadzoru (Sl.l. RCG br. 29/2003, Sl.l. CG br. 76/2009 i 57/2011)

          Izmjene i dopune (Sl.l. CG br. 18/201411/2015 i 52/2016)

Pravilnik o upravljanju protokom vazdušnog saobraćaja (Sl.l. CG br. 118/21) (Preuzeta Uredba Komisije br. 255/2010)
Izmjena (Sl.l CG br. 063/23)

Pravilnik o kvalitetu vazduhoplovnih podataka i vazduhoplovnih informacija (Sl.l. CG br. 69/2016) (Preuzeta Uredba Komisije br. 73/2010 i 1029/2014) (Pravilnik se primjenjuje nakon prijema Crne Gore u punopravno članstvo Evropske Unije)

Pravilnik o uslovima za koordinisano uvođenje data link usluga u jedinstveno evropsko nebo (Sl.l. CG br. 19/2021) (Preuzeta Uredba Komisije br. 29/2009)

Pravilnik o uslovima i načinu dodjele i upotrebe kodova mod S interogatora za jedinstveno evropsko nebo (Sl.l. CG br. 27/2014) (Preuzeta Uredba Komisije br. 262/2009)

         Dopuna (Sl.l. CG br. 28/2021)

Pravilnik o koordinisanom uvođenju govorne komunikacije sa razmakom govornih kanala od 8,33 kHz za jedinstveno evropsko nebo (Sl.l. CG br. 27/2014) (Preuzeta Uredba Komisije br. 1079/2012)

         Dopune (Sl.l. CG br. 35/2019 i 28/2021)

Pravilnik o načinu identifikacije vazduhoplova, karakteristikama i interoperabilonosti sistema za nadzor za jedinstveno evropsko nebo (Sl.l. CG br. 27/2014) (Preuzete Uredbe Komisije br. 1206 i 1207/2011)

          Izmjene i dopune (Sl.l. CG br. 24/20165/2020 i 28/2021)

Pravilnik o načinu postupanja sa planovima leta u pretpoletnoj fazi (Sl.l. CG br. 5/2020) (Preuzeta Uredba Komisije br. 1033/2006)

Pravilnik o načinu, pravilima i postupcima letenja vazduhoplova i operativnim uslugama u vazdušnom saobraćaju (Sl.l. CG br. 11/2016) (Prenešena Uredba Komisije br. 923/2012)

          Izmjene i dopune (Sl.l. CG br. 40/201835/2019 i 24/23)

Pravilnik o detaljnim pravilima za implementaciju mrežnih funkcija u upravljanju vazdušnim saobraćajem (Sl.l. CG br. 51/21) (Preuzeta Sprovedbena Regulativa Komisije (EU) br. 2019/123) 

Dopuna (Sl.l. CG br. 43/22)

Pravilnik o načinu obračuna i određivanja visine naknada za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi (Sl.l. CG br. 41/2018) (Preuzete Uredbe Komisije (EZ) br. 1794/2006, br. 1191/2010 i (EU) 391/2013; Prenijete Uredbe Komisije (EZ) br. 1191/2010 i (EU) 391/2013 se primjenjuju nakon prijema Crne Gore u punopravno članstvo Evropske Unije)

Pravilnik o zajedničkim projektima i uspostavljanju Probnog zajedničkog projekta za sprovođenje Evropskog ATM Master plana (Sl.l. CG br. 40/2018) (Preuzete Uredbe Komisije (EU) br. 409/2013 i 716/2014)

Izmjena (SL.I. CG br. 101/22)

Pravilnik o utvrđivanju programa efikasnosti za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi i mrežne funkcije (Sl.l. CG br. 41/2018) (Preuzeta Uredba Komisije br. 390/2013; Pravilnik se primjenjuje nakon prijema Crne Gore u punopravno članstvo Evropske Unije)

Pravilnik o formiranju zajedničkog preduzeća za realizaciju projekta „Istraživanje u oblasti upravljanja vazdušnim saobraćajem za Jedinstveno evropsko nebo“ u skladu sa Evropskim Master planom za upravljanje vazdušnim saobraćajem (Sl.l. CG br. 48/2018) (Preuzeta Uredba Savjeta (EZ) br. 219/2007, Odluka Savjeta br. 2009/320/EZ i Rezolucija Savjeta Evropske Unije o odobravanju Evropskog Master plana za upravljanje vazdušnim saobraćajem)

Pravilnik o korišćenju vazdušnog prostora i operativnih procedura u vezi sa navigacijom zasnovanoj na navigacionim performansama (PBN) (Sl.l. CG br. 1/2020) (Preuzeta Uredba Komisije br. 2018/1048))

          Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 109/2020)