Međunarodni propisi

Konvencija o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu (poznata i kao Čikaška konvencija) (na engleskom, francuskom, ruskom i španskom jeziku)

Radni aranžman između Evropske agencije za sigurnost vazdušnog saobraćaja (EASA) i Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore (ACV)

Radni aranžman između Evropske agencije za sigurnost vazdušnog saobraćaja i Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore o prikupljanju i razmjeni informacija o sigurnosti vazduhoplova koji koriste aerodrome u EU, aerodrome ne-EU država koje učestvuju u EU SAFA Programu i aerodrome u Crnoj Gori

Zakon o ratifikaciji multilateralnog sporazuma o uspostavljanju zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja (ECAA sporazum) (Sl.l. RCG br. 62/2007)

Izmjena i dopuna (Sl.l. CG-MU br. 1/2011)

Stručno mišljenje i instrukcije Ministarstva saobraćaja i pomorstva o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o ratifikaciji ECAA sporazuma

Stručno mišljenje i instrukcije Ministarstva saobraćaja i pomorstva o aktima koje donosi Agencija a koji mijenaju propise iz ECAA sporazuma

Upravljanje vazdušnim saobraćajem

633/2007 - Uredba kojom se utvrđuju zahtjevi za primjenu protokola prenosa poruka o letu koji se upotrebljava za namjenu obavještavanja, koordinacije i prenosa letova između jedinica kontrole vazdušnog saobraćaja

2150/2005 - Uredba kojom se utvrđuju zajednicka pravila za fleksibilnu upotrebu vazdušnog prostora

Vazduhoplovna sigurnost

768/2006 - Uredba koja sprovodi Uputstvo 2004/36/EZ u pogledu prikupljanja i razmjene informacija o sigurnosti vazduhoplova koji koristi aerodrome Zajednice i u pogledu upravljanja informacionim sistemom

2111/2005 - Uredba o utvrđivanju spiska avio-prevoznika Zajednice koji podliježu zabrani obavljanja vazdušnog saobraćaja u okviru Zajednice i o obavještavanju putnika vazdušnog saobraćaja o identitetu avio-prevoznika koji obavljaju vazdušni saobraćaj, i kojom se ukida član 9 Uputstva 2004/36/EZ

473/2006 - Uredba koja utvrđuje sprovođenje pravila za spisak avio-prevoznika Zajednice koji podliježu zabrani obavljanja vazdušnog saobraćaja u okviru Zajednice navedenoj u Poglavlju II Uredbe (EZ) br. 2111/2005 Evropskog Parlamenta i Savjeta

474/2006 - Uredba koja utvrđuje spisak avio-prevoznika Zajednice koji podliježu zabrani obavljanja vazdušnog saobraćaja u okviru Zajednice, navedenoj u Poglavlju II Uredbe (EZ) br. 2111/2005 Evropskog Parlamenta I Savjeta

Životna sredina

2002/49 - Uputstvo koje se odnosi na procjenu i upravljanje bukom u životnoj sredini

2006/93 - Uputstvo o uređenju upotrebe vazduhoplova donijeta u skladu sa Dijelom II. Poglavlje 3. Knjiga 1. Aneks 16. Konvencije o međunarodnom civilnom vazdušnom saobraćaju, drugo izdanje (1988.godina)

Socijalni aspekti

89/391 - Uputstvo o uvođenju mjera radi podsticanja poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu

Zaštita korisnika

90/314 - Uputstvo o paket-putovanjima, paket-odmorima i paket-turama

93/13 - Uputstvo o nepoštenim odredbama u ugovorima korisnika

95/46 - Uputstvo o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka

2001/95 - Uputstvo o opštoj sigurnosti proizvoda

Ostali zakonski propisi

2299/89 - Uredba o kodeksu ponašanja za računarske sisteme rezervacija

437/2003 - Uredba o statističkim podacima o vazdušnom prevozu putnika, tereta i pošte

2003/96 - Uputstvo kojom se reorganizuje okvir Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije