SIGURNOSNE INFORMACIJE


2014/001 - Sigurnosni bilteni Evropske Agencije za sigurnost vazdušnog saobraćaja (Revizija 1, objavljeno 19. juna 2019.)

2014/004 - Nalozi za plovidbenost (Revizija 0, objavljeno 15. septembra 2014.)

2014/006 - Implementacija sistema upravljanja sigurnošću (SMS) (Revizija 0, objavljeno 29. oktobra 2014.)

2014/008 - Izdavanje Uvjerenja o tehničkoj ispravnosti vazduhoplova (CRS) nakon održavanja u stranim organizacijama za održavanje (Revizija 0, objavljeno 09. decembra 2014.)

2014/009 - Uputstvo za podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja organizacije za proizvodnju (POA) (Revizija 0, objavljeno 25. decembra 2014.)

2014/010 - Implementacija Evropskog akcionog plana za smanjenje rizika od izlijetanja sa PSS-a (Revizija 1, objavljeno 09. juna 2021.)

2015/001 - Kvalifikacija i nadzor uređaja za simulaciju leta (FSTD) (Revizija 0, objavljeno 27. januara 2015.)

2015/002 - Implementacija Evropskog akcionog plana za sigurnost komunikacija vazduh-zemlja za operatore vazduhoplova čija je MTOW manja od 5700 kg (Revizija 0, objavljeno 04. februara 2015.)

2015/003 - Uputstva za izradu priručnika organizacija odobrenih u skladu sa Dijelom 145, 147 i CAMO (Revizija 5, objavljeno 16. februara 2023.)

2015/004 - Utvrđivanje tipa ometajućih rasporeda u skladu sa ARO.OPS.230 za crnogorske CAT operatore (Revizija 0, objavljeno 02. marta 2016.)

2015/005 - Implementacija Evropskog akcionog plana za smanjenje rizika od neodobrenog izlaska na PSS (Revizija 1, objavljeno 01. novembra 2018.)

2016/001 - Konfliktne zone širom svijeta (Revizija 1, objavljeno 27. januara 2020.) 

2017/001 - Komercijalne specijalizovane operacije visokog rizika i izdavanje ovlašćenja za njihovo izvođenje (Revizija 0, objavljeno 20. marta 2017.)

2017/002 - Prijavljivanje, analiziranje i praćenje događaja u civilnom vazduhoplovstvu (Revizija 1, objavljeno 13. aprila 2020.)

2017/003 - Sigurnosna procjena za aerodrome (Revizija 0, objavljeno 5. januara 2018.)

2018/001 - Povjeravanju poslova odobravanja organizacija za obuku o inspekcijama na platformi EASA-i (Revizija 0, objavljeno 31. januara 2018.)

2018/002 - Implementacija PBN-a (Revizija 1, objavljeno 05. novembra 2018.)

2020/001 - Odstupanje od intervala obavljanja poslova iz Programa održavanja (Revizija 0, objavljeno 04. septembra 2020.)