Indikatori sigurnosti (objavljeno 22.03.2021. godine)

Pravilnik o obavještavanju, analiziranju i praćenju (follow-up) događaja u civilnom vazduhoplovstvu (Sl.l. CG br. 45/2016) (Preuzete Uredba Evropskog parlamenta i Savjeta (EZ) br. 376/2014 i Uredba Komisije (EZ) br. 2015/1018)

          Izmjene i dopune (Sl.l. CG br. 22/2020 i 129/2020)

Pravilnik o unaprjeđenju sigurnosti, istraživanju i sprečavanju nesreća i nezgoda u civilnom vazduhoplovstvu (Sl.l. CG br. 23/2013) (Preuzeta Uredba Komisije br. 996/2010)

          Izmjena (Sl.l. CG br. 40/2018)

Pravilnik o osnovnim pravilima u oblasti civilnog vazduhoplovstva i nadležnostima evropske agencije za sigurnost vazdušnog saobraćaja (Sl.l. CG br. 22/2013) (Preuzeta Uredba Komisije br. 216/2008)

          Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 15/2017)

Zakon o inspekcijskom nadzoru (Sl.l. RCG br. 29/2003, Sl.l. CG br. 76/2009 i 57/2011)

          Izmjene i dopune (Sl.l. CG br. 18/201411/2015 i 52/2016)

Zakon o vazdušnom saobraćaju (Sl.l. CG br. 30/2012)

          Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 30/2017 i 82/2020)