SAR

1. Odgovornost za organizovanje sistema traganja i spasavanja na kopnu i moru leži naMUP-u (Ministarstvu unutrašnjih poslova i javne uprave) i MT (Ministarstvu saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija). Ova dva ministarstva su odgovorna za utvrđivanje kriterijuma i procjenu adekvatnosti resursa, odziva i koordinacije u sistemu traganja i spasavanja vazduhoplova u nevolji na kopnu i moru.

2. MUP je organizovao rad vazduhoplovnog spasilačkog koordinacionog centra (ARCC) unutar integrisane strukture Sektora za vanredne situacije i civilnu bezbjednost odnosno unutar operativno komunikacionog centra OKC 112.

3. ARCC je baziran u Podgorici i osnovan je sa namjerom da pomogne u spasavanju ljudi kod vazduhoplovnih nevolja putem efikasne koordinacije i korišćenja adekvatnih resursa. Radeći zajedno sa policijom, medicinskim osobljem ARCC obezbjeđuje SARhelikopter u čijem je sastavu spasilački tim gorske službe spasa koji djeluju u slučaju vazduhoplovnog incidenta. ARCC je operativan 24 časa na dan, 365 dana u godini i spreman je da reaguje unutar regiona za traganje i spasavanje Crne Gore (SRR).

4. ARCC je takođe SPOC (Jedinstvena tačka kontakta) za internacionalni sistem satelita COSPAS-SARSAT. Ovaj sistem satelita prima dojavu o nevolji od vazduhoplovnog, pomorskog ili personalnog lokator-transmitera putem zemaljskih stanica i na kraju doITMCC (Italijanski MCC Bari). Italijanski MCC Bari procesuira dojavu SPOC-u (Jedinsvenoj tački kontakta) unutar regiona SRR gdje je vazduhoplovna nevolja locirana. 

5. MT obezbjeđuje odziv i koordinaciju usluga traganja i spasavanja na moru. Usluge se pružaju od strane (MRCC), Pomorskog spasilačkog koordinacionog centra (dio Uprave pomorske sigurnosti), koji je nadležan za početak i koordinaciju civilnih pomorskih usluga traganja i spasavanja. Ovdje se uključuje mobilizacija, organizacija i izvršenje adekvatnih resursa da bi se pravovremeno odgovorilo na vazduhoplovnu nevolju na moru.

6. MoD (Ministarstvo odbrane) u skladu sa ugovorom ima nadležnost da stavi na raspolaganju objekte i opremu posredstvom Vazduhoplovne baze za koordinaciju vazduhoplovnih i pomorskih odziva u slučaju nevolje.

7. Odgovornost za koordinaciju traganja i spasavanja na kopnu i jezerskim vodama leži pored gore pomenutih institucija i na Upravi policije a proizilazi iz njihove dužnosti da zaštite živote i imovinu građana.

8. Brojni subjekti, javne, privatne i dobrovoljne organizacije koje su posvećene traganju i spasavanju takođe igraju značajnu ulogu. Ovi Organi i Organizacije se uvode u koheziono i kooperativno partnerstvo koje ima za cilj kontinuirano i efikasno pružanje nacionalnih usluga traganja i spasavanja.

Shema djelovanja

Studije slucaja

AIP - Gen 3.6 Traganje i spašavanje