SIGURNOSNI NALOZI


2012/001 - Izdavanje odobrenja za pružanje usluga iz vazduha (specijalizovane operacije DIO-SPO) i/ili obavljanja operacija helikopterima na moru (SPA.HOFO) i/ili obavljanja helikopterskih operacija vitlom (SPA.HHO) stranim operatorima vazduhoplova u vazdušnom prostoru Crne Gore (Revizija 5, objavljeno 21. marta 2024.)

2013/009 - Nalog  kojim se utvrđuju zahtjevi u vezi sa radovima održavanja vazduhoplova i vazduhoplovnih komponenti i njihovih resursa (Revizija 3, objavljeno 19. oktobra 2021.)

2014/003 - Zahtjevi za operatore vazduhoplova koji se koriste za policijske i carinske aktivnosti, operacije traganja i spašavanja, protivpožarne zaštite, obalske straže i slične operacije (Revizija 1, objavljeno 01. januara 2015.)

2016/001 - Utvrđivanje uslova i načina postavljanja, označavanja i održavanja vazduhoplovnih prepreka koje se nalaze van područja ograničenja prepreka aerodroma (Revizija 1, objavljeno 06. novembra 2019.)

Odluka o prestanku važenja sigurnosnog naloga 2016/002 - (2016/002 - Utvrđivanje uslova za izradu i održavanje navigacionih postupaka koji su u upotrebi u vazdušnom prostoru Crne Gore, kao i osposobljavanje osoblja koje projektuje navigacione postupke)

2016/003 - Način upotrebe letećih lampiona (sky lantern) (Revizija 0, objavljeno 29. decembra 2016.)

2017/001 - Uslovi za upotrebu sistema bespilotnih vazduhoplova u oblastima CTR Podgorica i CTR Tivat (Revizija 3, objavljeno 01. Jula 2024.)

2017/002 - Implementacija Naloga za plovidbenost za proizvode, djelove i uređaje projektovane u državama koje nisu članice EASA-e (Revizija 1, objavljeno 10. jula 2019.)

2018/001 - Izdavanje odobrenja za upotrebu vazduhoplova koji nema uvjerenje o tipu vazduhoplova (Revizija 0, objavljeno 22. marta 2018.)

2018/002 - Vršenje procjene karakteristika trenja površine poletno-sletne staze (Revizija 0, objavljeno 15. juna 2018.)

2019/001 - Uslovi za uspostavljanje, održavanje i rad službi za traganje i spašavanje na teritoriji Crne Gore i iznad otvorenog mora, kao i koordinaciju takvih službi između država (Revizija 0, objavljeno 17. januara 2019.)

2021/002 - Priznavanje nacionalnih organizacija/tijela za metodu ispitivanja materijala bez razaranja u vazduhoplovstvu (Revizija 0, objavljeno 21. juna 2021.)

2021/004 - Način utvrđivanja i praćenja indikatora sigurnosti (Revizija 1, objavljeno 29. decembra 2023.)

2022/001 - Maksimalno dozvoljena količina alkohola u organizmu članova posade vazduhoplova koji obavljaju dužnosti od značaja za sigurnost vazduhoplovstva (Revizija 0, objavljeno 03. februara 2022.)

2024/001 - Implementiranje principa Ljudskog faktora u Programu održavanja vazduhoplova i u ostalim dokumentima koja se koriste u održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti vazduhoplova (Revizija 0, objavljeno 17. maja 2024.)