O namaNovosti i pressRegulativaFormulariGalerijaLinkoviKontaktMapa sajta
Sigurnost
Vazduhoplovne usluge
Bezbjednost
Prijava događaja
Traganje i spasavanje
Medicina
Međunarodna saradnja
Regulativa
Zakoni

Zakon o vazdušnom saobraćaju (Sl.l. CG br. 30/2012)
Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 30/2017)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ratifikaciji multilateralnog sporazuma o uspostavljanju zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja (ECAA sporazum) (Sl.l. RCG br. 62/2007 i Sl.l. CG-MU br. 1/2011)
Stručno mišljenje i instrukcije Ministarstva saobraćaja i pomorstva o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o ratifikaciji ECAA sporazuma
Stručno mišljenje i instrukcije Ministarstva saobraćaja i pomorstva o aktima koje donosi Agencija a koji mijenaju propise iz ECAA sporazuma
Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju (Sl.l. CG br. 44/2012) (prenešena Uredba 785/2004 Evropskog parlamenta i savjeta)
Zakon o obligacionim odnosima i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju (Sl.l. CG br. 18/2011)
Izmjene i dopune (Sl.l. CG br. 46/2014 i 43/2018)
Zakon o inspekcijskom nadzoru (Sl.l. RCG br. 29/2003, Sl.l. CG br. 76/2009 i 57/2011)
Izmjene i dopune (Sl.l. CG br. 18/2014 i 11/2015)
Zakon o prevozu opasnih materija (Sl.l. CG br. 33/2014)
Zakon o radu (Sl.l. CG br. 49/2008, 88/2009, 26/2009, 26/2010, 59/2011, 66/2012, 31/2014 i 53/2014) (djelimično prenešeno Uputstvo 2003/88 Evropskog parlamenta i savjeta)
Zakon o zaštiti i zdravlju na radu (Sl.l. CG br. 43/2014) (djelimično prenešeno Uputstvo 2003/88 Evropskog parlamenta i savjeta)
Zakon o zaštiti lica i imovine (Sl.l. CG br. 43/2018)
Zakon o administrativnim taksama (Sl.l. CG br. 18/2019)Evropska regulativa iz ECAA sporazuma
Napomena: Ukoliko nije drugačije naglašeno, sva navedena regulativa je objavljena u Sl.l. RCG br. 62/2007 i Sl.l. CG-MU br. 1/2011B. Upravljanje vazdušnim saobraćajem


C. Vazduhoplovna sigurnost


E. Životna sredina


F. Socijalni aspekti


G. Zaštita korisnika


H. Ostali zakonski propisi

Opšti i multidisciplinarni propisi

Nacionalni program sigurnosti vazdušnog saobraćaja (drugo izdanje, 2017)
Nacionalni plan sigurnosti 2019-2023 (objavljeno 15.01.2019. godine)
Sigurnosni indikatori (objavljeno 15.01.2019. godine)
Pravilnik o mjernim jedinicama u civilnom vazduhoplovstvu (Sl.l. CG br. 62/2012)
Lista zabranjenih predmeta u ručnom i predatom prtljagu putnika
Pravilnik o sadržini i izgledu legitimacije inspektora za vazdušni saobraćaj (Sl.l. CG br. 11/2013)
Pravilnik o osnovnim pravilima u oblasti civilnog vazduhoplovstva i nadležnostima evropske agencije za sigurnost vazdušnog saobraćaja (Sl.l. CG br. 22/2013) (Preuzeta Uredba Komisije br. 216/2008)
Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 15/2017)
Pravilnik o organizaciji i sastavu odbora za žalbe evropske agencije za sigurnost vazdušnog saobraćaja (Sl.l. CG br. 22/2013) (Preuzeta Uredba Komisije br. 104/2004)
Pravilnik o unaprjeđenju sigurnosti, istraživanju i sprečavanju nesreća i nezgoda u civilnom vazduhoplovstvu (Sl.l. CG br. 23/2013) (Preuzeta Uredba Komisije br. 996/2010)
Izmjena (Sl.l. CG br. 40/2018)
ICAO Nacionalni akcioni plan za smanjenje emisija CO2 u civilnom vazduhoplovstvu - Akcioni plan Crne Gore (Objavljeno 02. oktobra 2013.)
Pravilnik o načinu rada evropske agencije za sigurnost vazdušnog saobraćaja u sprovođenju inspekcije standardizacije (Sl.l. CG br. 3/2014) (Preuzeta Uredba Komisije br. 628/2013)
Pravilnik o taksama i naknadama koje ubira Evropska agencija za sigurnost vazdušnog saobraćaja (Sl.l. CG br. 41/2014) (Preuzeta Uredba Komisije br. 319/2014)
Odluka o utvrđivanju država sa ekvivalentnim mjerama bezbjednosti kao u državi Crnoj Gori (Odluka objavljena 18.01.2016.)
Pravilnik o obavještavanju, analiziranju i praćenju (follow-up) događaja u civilnom vazduhoplovstvu (Sl.l. CG br. 45/2016) (Preuzete Uredba Evropskog parlamenta i Savjeta (EZ) br. 376/2014 i Uredba Komisije (EZ) br. 2015/1018)
Pravilnik o uvođenju operativnih ograničenja u cilju smanjenja buke vazduhoplova na aerodromima (Sl.l. CG br. 80/2016) (Preuzeta Uredba Evropskog parlamenta i Savjeta (EZ) br. 598/2014)
Pravilnik o postupanju Agencije za civilno vazduhoplovstvo prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti (Pravilnik donešen i stupio na snagu 6.10.2017.)
Pravilnik za postupanje prilikom sprovođenja postupka hitne nabavke u Agenciji za civilno vazduhoplovstvo (Pravilnik donešen i stupio na snagu 29.12.2017.)
Vodič za pristup informacijama u posjedu Agencije za civilno vazduhoplovstvo (Vodič stupio na snagu 01.08.2019.)
Pravilnik o privremeno rezervisanom vazdušnom prostoru Crne Gore i privremenim ili stalnim ograničenjima u vazdušnom prostoru Crne Gore (Sl.l. CG br. 50/2018)
Odluka o utvrđivanju liste vazdušnih prevoznika koji imaju zabranu ili ograničenje letenja u vazdušnom prostoru Crne Gore (Odluka objavljena 23.04.2019.)Propisi o vazduhoplovima i održavanju vazduhoplova

Pravilnik o certifikaciji plovidbenosti i ekološkoj certifikaciji vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda, djelova i uređaja i za certifikaciju projektnih i proizvodnih organizacija (Dio 21) (Sl.l. CG br. 53/2012) (Preuzeta Uredba Komisije br. 748/2012)
Izmjene i dopune (Sl.l. CG br. 10/2013, 13/2014, 57/2015 i 12/2017)
Izmjene i dopune (Sl.l. CG br. 69/2015 i 32/2019)
Pravilnik o mjestu i načinu nanošenja oznaka državne pripadnosti i registarskih oznaka na vazduhplovima (Sl.l. CG br. 57/2012)
Dopuna (Sl.l. CG br. 75/2016)
Odluka o konverziji nacionalnih dozvola za održavanje vazduhoplova u dozvole za održavanje vazduhoplova izdate u skladu sa Dijelom 66 (Part-66) (Prilog 1 - Konverzioni izvještaj, Dodatak 6 - Scenariji konverzije)
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra civilnih vazduhoplova Crne Gore (Sl.l. CG br. 63/2012)
Dopuna (Sl.l. CG br. 78/2016)
Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 9/2014)
Izmjena (Izmjena objavljena 30.03.2018. godine)
 

 
Propisi o aerodromima

Uredba o bezbednosti na vazduhoplovnom pristaništu (Sl.l. SFRJ br. 73/87 i Sl.l. SRJ br. 2/93)
Pravilnik o prostoru, prostorijama, tehničkoj opremi i načinu vršenja kontradiverzionog pregleda na aerodromu (Sl.l. SRJ br. 13/2000)
Pravilnik o službi prihvata i otpreme vazduhoplova, putnika i stvari na vazduhoplovnom pristaništu (Sl.l. SFRJ br. 66/87, 57/90, Sl.l. SRJ br. 51/92 i 38/95)
Naredba o minimumu opreme za kontrolu vazduhoplova, putnika, prtljaga i robe (Sl.l. SFRJ br. 12/75)
Pravilnik o pružanju usluga spasilačko-vatrogasne zaštite na aerodromima (Sl.l. CG br. 47/2012)
Pravilnik o uslovima i načinu pružanja usluge hitne ili medicinske pomoći na aerodromu (Sl.l. CG br. 62/2012)
Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje certifikata operatoru aerodroma (Sl.l. CG br. 12/2014)
Pravilnik o stručnom osposobljavanju lica koja obavljaju poslove od značaja za sigurnost vazdušnog saobraćaja na aerodromu (Sl.l. CG br. 20/2014)
Pravilnik o standardima i kriterijumima za nesmetanu upotrebu operativnih površina, objekata, uređaja i opreme na aerodromu (Sl.l. CG br. 29/2014)
Izmjene i dopune (Sl.l. CG br. 56/2015, 19/2017, 8/2018 i 71/2018)
Pravilnik o načinu proširenja i ograničenja kapaciteta aerodroma, usaglašavanjа redova letenja i dodjele vremenskih slotova (Sl.l. CG br. 49/2014) (Preuzeta Uredba Savjeta br. 95/93)
Pravilnik o kriterijumima i standardima za nesmetanu upotrebu operativnih površina, objekata, uređaja i opreme na letilištu (Sl.l. CG br. 8/2015)
Pravilnik o kriterijumima i standardima za nesmetanu upotrebu operativnih površina, objekata, uređaja i opreme na helidromima (Sl.l. CG br. 9/2015)
Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 58/2018)
Pravilnik o uslovima i načinu izdavanja odobrenja za upotrebu aerodroma (Sl.l. CG br. 15/2015)
Pravilnik o pružanju usluga zemaljskog opsluživanja na aerodromu (Sl.l. CG br. 68/2015) (Prenešeno Uputstvo 96/67/EZ Savjeta EU)
Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra aerodroma (Sl.l. CG br. 43/2017)
Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije površina za vanaerodromsko slijetanje i polijetanje (Sl.l. CG br. 43/2017)
Odluka o odobravanju površina za vanaerodromsko slijetanje i polijetanje vazduhoplova (Odluka objavljenja 14.04.2017)
Pravilnik o zahtjevima i administrativnim procedurama koje se odnose na aerodrome (Preuzeta Uredba Komisije (EU) br. 139/2014) (Sl.l. CG br. 39/2018)
Pravilnik o uslovima za uspostavljanje i korišćenje sistema upravljanja sigurnošću na aerodromu (Sl.l. CG br. 70/2018)
Naredba o vremenu u kojem aerodromi moraju biti otvoreni za vazdušni saobraćaj (Sl.l. CG br. 19/2019)Propisi o vazdušnim operacijama

Pravilnik o ispitivanju ugrožavanja bezbednosti vazduhoplova (Sl.l. SFRJ br. 79/87)
Pravilnik o zajedničkom korišćenju vazdušnog prostora i operativne procedure za izbjegavanje sudara u vazduhu (Sl.l. CG br. 48/2012) (Preuzeta Uredba Komisije br. 1332/2011)
Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 22/2019)
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i procedurama za obavljanje vazdušnih operacija (Sl.l. CG br. 31/2013) (Preuzeta Uredba Komisije (EU) br. 965/2012)
Izmjene i dopune (Sl.l. CG br. 24/2014, 47/2014, 56/2015, 27/2016, 6/2017, 25/2017, 39/2018, 67/2018 i 21/2019)
Pravilnik o uslovima za održavanje vazduhoplovnih priredbi (Sl.l. CG br. 24/2014)
Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 63/2015)
Pravilnik o načinu izdavanja operativne licence za obavljanje komercijalnog vazdušnog prevoza (Sl.l. CG br. 9/2015) (Prenešena Uredba br. 1008/2008 Evropskog Parlamenta i Savjeta)
Pravilnik o načinu predaje i vraćanja hladnog i vatrenog oružja i municije u civilnom vazdušnom saobraćaju (Sl.l. CG br. 31/2015)
Pravilnik o uslovima za upotrebu sistema bespilotnih vazduhoplova i vazduhoplovnih modela (Sl.l. CG br. 11/2016)
Pravilnik o uslovima i načinu izdavanja odobrenja za let stranih civilnih vazduhoplova u vazdušnom prostoru Crne Gore (Sl.l. CG br. 73/2017)
Pravilnik o uslovima i načinu za vanaerodromsko slijetanje i polijetanje vazduhoplova (Sl.l. CG br. 79/2017)
Pravilnik o načinu usklađivanja tehničkih zahtjeva i administrativnih procedura u oblasti civilnog vazduhoplovstva (Sl.l. CG br. 41/2018) (Prenešena Uredba Savjeta (EEZ) br. 3922/91)
Pravilnik o načinu i pravilima vršenja letačkih operacija balonom (Sl.l. CG br. 48/2018) (Preuzeta Uredba Komisije (EU) br. 2018/395)
Pravilnik o uslovima za upotrebu paraglajdera, dozvolama i organizacijama za osposobljavanje pilota paraglajdera (Sl.l. CG br. 83/2018)
Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 35/2019)Propisi o vazduhoplovnom i ostalom stručnom osoblju

Pravilnik o stručnoj spremi, stručnoj obuci, ispitima, dozvolama i ovlašćenjima službe veze kontrole letenja (Sl.l. SFRJ br. 12/88 i 20/92)
Pravilnik o stručnoj spremi, stručnoj obuci, ispitima, dozvolama i ovlašćenjima vazduhoplovno-saobraćajnog osoblja (Sl.l. SFRJ br. 37/88)
Odluka o bližim uslovima za sticanje i upis ovlašćenja za obavljanje radio telefonske komunikacije i posebnog jezičkog ovlašćenja
Pravilnik o radnom vremenu, vremenu leta, dnevnom, nedeljnom i godišnjem odmoru, trajanju prevoza i obaveze dežurstva, broju polijetanja i slijetanja kao i zdravstvenim i mjerama zaštite u vezi sa obavljanjem dužnosti posade vazduhoplova (Sl.l. CG br. 65/2012)
Izmjene i dopune (Sl.l. CG br. 14/2013 i 13/2016)
Pravilnik o uslovima i načinu stručnog osposobljavanja, sticanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja važenja dozvole i ovlašćenja vazduhoplovnom osoblju za pripremu, otpremu i praćenje leta (Sl.l. CG br. 65/2012)
Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 19/2018)
Pravilnik o posadi vazduhoplova (Sl.l. CG br. 8/2013) (Preuzete Uredbe Evropske komisije (EU) br. 1178/2011 i 290/2012)
Izmjene i dopune (Sl.l. CG br. 23/2014, 27/2015, 15/2017, 81/2018 i 46/2019)
Pravilnik o organizaciji radnog vremena mobilnih radnika u civilnom vazduhoplovstvu (Sl.l. CG br. 14/2013) (Prenešeno Uputstvo Savjeta br. 2000/79/EZ)
Ispravka (Sl.l. CG br. 43/2014)
Pravilnik o stručnom osposobljavanju i izdavanju potvrde o osposobljenosti pomoćnom vazduhoplovnom osoblju za obavljanje poslova održavanja i nadziranja rada ispravnosti vazduhoplovno tehničkih uređaja i sistema kontrole letenja pružalaca usluga u vazdušnoj plovidbi (Sl.l. CG br. 15/2013)
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra vazduhoplovnog osoblja (Sl.l. CG br. 50/2013)
Pravilnik o uslovima i načinu upotrebe padobrana (Sl.l. CG br. 3/2014)
Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 43/2014)
Odluka o usvajanju Liste usaglašenosti za sprovođenje ispita u cilju provjere stručne osposobljenosti za sticanje i obnavljanje dozvole, ovlašćenja, dodatnih i/ili posebnih ovlašćenja kontrolora letenja
Pravilnik o dozvolama i organizacijama za osposobljavanje kontrolora letenja (Sl.l. CG br. 29/2016) (Preuzeta Uredba Komisije (EU) br. 2015/340)
Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 88/2017)
Pravilnik o uslovima i načinu stručnog osposobljavanja pomoćnog vazduhoplovnog osoblja – vazduhoplovno meteorološkog osoblja (Sl.l. CG br. 56/2017)
Pravilnik o radnom vremenu i odmorima kontrolora letenja (Sl.l. CG br. 64/2017)Propisi o vazduhoplovnim uslugama u vazdušnom prostoru

Odluka o usvajanju Plana primjene koncepta navigacije zasnovane na navigacionim performansama vazduhoplova u Crnoj Gori
Pravilnik o zajedničkim zahtjevima, sigurnosnom nadzoru nad upravljanjem vazdušnim saobraćajem i uslugama u vazdušnoj plovidbi, sistemu za obezbjeđivanje sigurnosti softvera i programu efikasnosti (kojim su preuzete Uredbe Komisije (EZ) br: 1035/2011, 1034/2011, 482/2008 i 691/2010), (Sl.l. CG br. 65/2012)
Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 32/2015)
Pravilnik o pružanju usluga kalibraže iz vazduha (Sl.l. CG br. 13/2013)
Pravilnik o utvrđivanju okvira za formiranje jedinstvenog evropskog neba i pоbоlјšаnju efikasnosti i оdrživоsti еvrоpskоg vаzduhоplоvnоg sistеmа (Sl.l. CG br. 22/2013) (Preuzeta Uredba Komisije br. 549/2004)
Pravilnik o pružanju usluga u vazdušnoj plovidbi u jedinstvenom evropskom nebu i pоbоlјšаnju efikasnosti i оdrživоsti еvrоpskоg vаzduhоplоvnоg sistеmа (Sl.l. CG br. 22/2013) (Preuzeta Uredba Komisije br. 550/2004)
Pravilnik o organizaciji i upotrebi vazdušnog prostora u jedinstvenom evropskom nebu i pоbоlјšаnju efikasnosti i оdrživоsti еvrоpskоg vаzduhоplоvnоg sistеmа (Sl.l. CG br. 22/2013) (Preuzeta Uredba Komisije br. 551/2004)
Pravilnik o interoperabilnosti evropske mreže za upravljanje vazdušnim saobraćajem i pоbоlјšаnju efikasnosti i оdrživоsti еvrоpskоg vаzduhоplоvnоg sistеmа (Sl.l. CG br. 22/2013) (Preuzeta Uredba Komisije br. 552/2004)
Pravilnik o načinu obavljanja poslova tehničkog obezbjeđenja i primjeni međunarodnih tehničkih standarda (Sl.l. CG br. 3/2014)
Pravilnik o zahtjevima za koordinisano uvođenje data link usluga za jedinstveno evropsko nebo (Sl.l. CG br. 27/2014) (Preuzeta Uredba Komisije br. 29/2009)
Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 60/2015)
Pravilnik o načinu dostavljanja informacija o uspostavljanju i izmjeni funkcionalnog bloka vazdušnog prostora (Sl.l. CG br. 27/2014) (Preuzeta Uredba Komisije br. 176/2011)
Pravilnik o uslovima i načinu dodjele i upotrebe kodova mod S interogatora za jedinstveno evropsko nebo (Sl.l. CG br. 27/2014) (Preuzeta Uredba Komisije br. 262/2009)
Pravilnik o zahtjevima za automatske sisteme za razmjenu podataka o letu u svrhu najave, koordinacije i primopredaje letova između jedinica kontrole letenja (Sl.l. CG br. 27/2014) (Preuzeta Uredba Komisije br. 1032/2006)
Pravilnik o koordinisanom uvođenju govorne komunikacije sa razmakom govornih kanala od 8,33 kHz za jedinstveno evropsko nebo (Sl.l. CG br. 27/2014) (Preuzeta Uredba Komisije br. 1079/2012)
Dopuna (Sl.l. CG br. 35/2019)
Pravilnik o načinu identifikacije vazduhoplova, karakteristikama i interoperabilonosti sistema za nadzor za jedinstveno evropsko nebo (Sl.l. CG br. 27/2014) (Preuzete Uredbe Komisije br. 1206 i 1207/2011)
Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 24/2016)
Pravilnik o načinu postupanja sa planovima leta u pretpoletnoj fazi (Sl.l. CG br. 27/2015) (Preuzeta Uredba Komisije br. 1033/2006)
Pravilnik o načinu, pravilima i postupcima letenja vazduhoplova i operativnim uslugama u vazdušnom saobraćaju (Sl.l. CG br. 11/2016) (Prenešena Uredba Komisije br. 923/2012)
Izmjene i dopune (Sl.l. CG br. 40/2018 i 35/2019)
Pravilnik o detaljnim pravilima za implementaciju mrežnih funkcija u upravljanju vazdušnim saobraćajem (Sl.l. CG br. 24/2016) (Preuzeta Uredba Komisije br. 677/2011)
Pravilnik o kvalitetu vazduhoplovnih podataka i vazduhoplovnih informacija (Sl.l. CG br. 69/2016) (Preuzeta Uredba Komisije br. 73/2010 i 1029/2014) (Pravilnik se primjenjuje nakon prijema Crne Gore u punopravno članstvo Evropske unije)
Pravilnik o načinu prenosa poruka o letu radi najave koordinacije i primopredaje letova između jedinica kontrole letenja (Sl.l. CG br. 47/2016) (Preuzeta Uredba Komisije (EU) br. 633/2007)
Pravilnik o uslugama vazduhoplovne meteorologije, načinu pripremanja i pribavljanja meteoroloških informacija i načinu slanja meteoroloških informacija (Sl.l. CG br. 15/2017)
Pravilnik o uslovima korišćenja i klasifikaciji vazdušnog prostora (Sl.l. CG br. 52/2017)
Pravilnik o načinu upravljanja i strukturama vazdušnog prostora (Sl.l. CG br. 70/2017)
Pravilnik o zajedničkim projektima i uspostavljanju Probnog zajedničkog projekta za sprovođenje Evropskog ATM Master plana (Sl.l. CG br. 40/2018) (Preuzete Uredbe Komsije (EU) br. 409/2013 i br. 716/2014)
Pravilnik o utvrđivanju programa efikasnosti za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi i mrežne funkcije (Sl. l. CG, br. 41/2018) (Preuzete Uredbe Komsije (EU) br. 390/2013; Pravilnik se primjenjuje nakon prijema Crne Gore u punopravno članstvo Evropske unije)
Pravilnik o načinu obračuna i određivanja visine naknada za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi (Sl. l. CG, br. 41/2018) (Preuzete Uredbe Komsije (EZ) br. 1794/2006, br. 1191/2010 i (EU) br. 391/2013; Prenijete Uredbe Komsije (EZ) br. 1191/2010 i (EU) br. 391/2013 se primjenjuju nakon prijema Crne Gore u punopravno članstvo Evropske unije)
Pravilnik o formiranju zajedničkog preduzeća za realizaciju projekta “Istraživanje u oblasti upravljanja vazdušnim saobraćajem za Jedinstveno evropsko nebo” u skladu sa Evropskim Master planom za upravljanje vazdušnim saobraćajem (Sl. l. CG, br. 48/18) (Preuzeta Uredba Savjeta (EZ) br. 219/2007, Odluka Savjeta br. 2009/320/EZ i Rezolucija Savjeta Evropske unije o odobravanju Evropskog Master plana za upravljanje vazdušnim saobraćajem)
Pravilnik o upravljanju kapacitetom i protokom vazdušnog saobraćaja (Sl.l. CG br. 58/2018) (Preuzeta Uredba Komisije br. 255/2010)
Uputstvo za upravljanje krizom na mreži (Uputstvo objavljeno 15.01.2019. godine)
Uputstvo za primjenu Pravilnika o upravljanju kapacitetom i protokom vazdušnog saobraćaja (Sl. l. CG, broj 58/18) (Uputstvo objavljeno 15.01.2019. godine)Propisi o bezbjednosti (security) vazdušnog saobraćaja

Odluka o obrazovanju Komisije za procjenu rizika bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva (Sl.l. CG br. 13/2016)Naredbe o visini naknada
Izvod iz Zakona o administrativnim taksama koje se odnose na oblast civilnog vazduhoplovstvo (Sl.l. CG br. 18/2019)Sigurnosna akta

A. Sigurnosne direktive

2019/001 - Ograničavanje operacija vazduhoplovima Boeing 737-8 „MAX“ i Boeing 737-9 „MAX“ usljed nesreće sa smrtnim ishodom u Etiopiji 10. marta 2019. godine (Revizija 0, objavljeno 13. marta 2019.)

B. Sigurnosni nalozi

2012/001 - Izdavanje odobrenja za pružanje usluga iz vazduha operatorima stranih vazduhoplova (Revizija 3, objavljeno 29. septembra 2017.)
2013/009 - Nalog  kojim se utvrđuju zahtjevi vezani za preglede vazduhoplova, komponenti i njihovih resursa (Revizija 2, objavljeno 03. aprila 2015.)
2014/002 - Procjena sigurnosnih rizika prije planiranih operacija u vazdušnom prostoru ili na aerodromima koji mogu biti kontaminirani vulkanskim pepelom (Revizija 0, objavljeno 24. jula 2014.)
2014/003 - Zahtjevi za operatore vazduhoplova koji se koriste za policijske i carinske aktivnosti, operacije traganja i spašavanja, protivpožarne zaštite, obalske straže i slične operacije (Revizija 1, objavljeno 01. januara 2015.)
2016/001 - Utvrđivanje uslova i načina postavljanja, označavanja i održavanja vazduhoplovnih prepreka koje se nalaze van područja ograničenja prepreka aerodroma (Revizija 0, objavljeno 04. avgusta 2016.)
2016/002 - Utvrđivanje uslova za izradu i održavanje navigacionih postupaka koji su u upotrebi u vazdušnom prostoru Crne Gore, kao i osposobljavanje osoblja koje projektuje navigacione postupke (Revizija 0, objavljeno 02. novembra 2016.)
2016/003 - Način upotrebe letećih lampiona (sky lantern) (Revizija 0, objavljeno 29. decembra 2016.)
2017/001 - Uslovi za upotrebu sistema bespilotnih vazduhoplova i vazduhoplovnih modela u oblastima CTR Podgorica i CTR Tivat (Revizija 0, objavljeno 5. septembra 2017.)
2017/002 - Implementacija Naloga za plovidbenost za proizvode, djelove i uređaje projektovane u državama koje nisu članice EASA-e (Revizija 0, objavljeno 2. oktobra 2017.)
2018/001 - Izdavanje odobrenja za upotrebu vazduhoplova koji nema uvjerenje o tipu vazduhoplova (Revizija 0, objavljeno 22. marta 2018.)
2018/002 - Vršenje procjene karakteristika trenja površine poletno-sletne staze (Revizija 0, objavljeno 15. juna 2018.)
2019/001 - Uslovi za uspostavljanje, održavanje i rad službi za traganje i spašavanje na teritoriji Crne Gore i iznad otvorenog mora, kao i koordinaciju takvih službi između država (Revizija 0, objavljeno 17. januara 2019.)

C. Sigurnosne informacije

2014/001 - Sigurnosni bilteni Evropske Agencije za sigurnost vazdušnog saobraćaja
(Revizija 1, objavljeno 19. juna 2019.)
2014/004 - Nalozi za plovidbenost (Revizija 0, objavljeno 15. septembra 2014.)
2014/005 - Ljudski faktor u Programu održavanja vazduhoplova (Revizija 0, objavljeno 27. oktobra 2014.)
2014/006 - Implementacija sistema upravljanja sigurnošću (SMS) (Revizija 0, objavljeno 29. oktobra 2014.)
2014/007 - Prihvatljivi načini usaglašavanja, smjernice i certifikacione specifikacije Evropske agencije za sigurnost vazdušnog saobraćaja (Revizija 2, objavljeno 13. marta 2017.)
2014/008 - Izdavanje Uvjerenja o tehničkoj ispravnosti vazduhoplova (CRS) nakon održavanja u stranim organizacijama za održavanje (Revizija 0, objavljeno 09. decembra 2014.)
2014/009 - Uputstvo za podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja organizacije za proizvodnju (POA) (Revizija 0, objavljeno 25. decembra 2014.)
2014/010 - Implementacija Evropskog akcionog plana za smanjenje rizika od izlijetanja sa PSS-a (Revizija 0, objavljeno 27. januara 2015.)
2015/001 - Kvalifikacija i nadzor uređaja za simulaciju leta (FSTD) (Revizija 0, objavljeno 27. januara 2015.)
2015/002 - Implementacija Evropskog akcionog plana za sigurnost komunikacija vazduh-zemlja za operatore vazduhoplova čija je MTOW manja od 5700 kg (Revizija 0, objavljeno 04. februara 2015.)
2015/003 - Uputstva za izradu priručnika organizacija odobrenih u skladu sa Dijelom M, 145 i 147 (Revizija 2, objavljeno 9. marta 2018.)
2015/004 - Utvrđivanje tipa ometajućih rasporeda u skladu sa ARO.OPS.230 za crnogorske CAT operatore (Revizija 0, objavljeno 02. marta 2016.)
2015/005 - Implementacija Evropskog akcionog plana za smanjenje rizika od neodobrenog izlaska na PSS (Revizija 1, objavljeno 01. novembra 2018.)
2016/001 - Konfliktne zone širom svijeta na ICAO internet stranici (Revizija 0, objavljeno 19. oktobra 2016.)
2017/001 - Komercijalne specijalizovane operacije visokog rizika i izdavanje ovlašćenja za njihovo izvođenje (Revizija 0, objavljeno 20. marta 2017.)
2017/002 - Prijavljivanje, analiziranje i praćenje događaja u civilnom vazduhoplovstvu (Revizija 0, objavljeno 25. maja 2017.)
2017/003 - Sigurnosna procjena za aerodrome (Revizija 0, objavljeno 5. januara 2018.)
2018/001 - Povjeravanju poslova odobravanja organizacija za obuku o inspekcijama na platformi EASA-i (Revizija 0, objavljeno 31. januara 2018.)
2018/002 - Implementacija PBN-a (Revizija 1, objavljeno 05. novembra 2018.)Alternativni načini usaglašavanja

2015/001 - Poslovi instruktora i ispitivača kabinske posade kod nosioca certifikata vazdušnog prevoznika (AOC) (Revizija 0, objavljeno 19. oktobra 2015.)


Predlozi podzakonskih akata

Predlog Pravilnika o kriterijumima i standardima za nesmetanu upotrebu operativnih površina, objekata, uređaja i opreme na letilištu. Mišljenja, primjedbe i sugestije možete dostaviti Agenciji za civilno vazduhoplovstvo poštom ili e-mailom (acv@caa.me) najkasnije do 02.08.2019. godine.

Predlog Pravilnika o kriterijumima i standardima za nesmetanu upotrebu površina, objekata, uređaja i opreme na letilištu na vodi. Mišljenja, primjedbe i sugestije možete dostaviti Agenciji za civilno vazduhoplovstvo poštom ili e-mailom (acv@caa.me) najkasnije do 19.08.2019. godine.Napomena: Agencija za civilno vazduhoplovstvo ne garantuje za autentičnost propisa i drugih akata objavljenih na ovoj stranici, izuzev za akta koje je donijela Agencija za civilno vazduhoplovstvo. Zvanične verzije propisa možete naći na stranici Službenog lista Crne Gore.

Akte koje je Agencija za civilno vazduhoplovstvo objavila, a koji su prestali da važe, možete pogledati ovdje