O namaNovosti i pressRegulativaFormulariGalerijaLinkoviKontaktMapa sajta
Sigurnost
Vazduhoplovne usluge
Bezbjednost
Prijava događaja
Traganje i spasavanje
Medicina
Međunarodna saradnja




Regulativa
Zakoni

Zakon o vazdušnom saobraćaju (Sl.l. CG br. 30/2012)
Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 30/2017)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ratifikaciji multilateralnog sporazuma o uspostavljanju zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja (ECAA sporazum) (Sl.l. RCG br. 62/2007 i Sl.l. CG-MU br. 1/2011)
Stručno mišljenje i instrukcije Ministarstva saobraćaja i pomorstva o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o ratifikaciji ECAA sporazuma
Stručno mišljenje i instrukcije Ministarstva saobraćaja i pomorstva o aktima koje donosi Agencija a koji mijenaju propise iz ECAA sporazuma
Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju (Sl.l. CG br. 44/2012) (prenešena Uredba 785/2004 Evropskog parlamenta i savjeta)
Zakon o obligacionim odnosima i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju (Sl.l. CG br. 18/2011)
Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 46/2014)
Zakon o inspekcijskom nadzoru (Sl.l. RCG br. 29/2003, Sl.l. CG br. 76/2009 i 57/2011)
Izmjene i dopune (Sl.l. CG br. 18/2014 i 11/2015)
Zakon o prevozu opasnih materija (Sl.l. CG br. 33/2014)
Zakon o radu (Sl.l. CG br. 49/2008, 88/2009, 26/2009, 26/2010, 59/2011, 66/2012, 31/2014 i 53/2014) (djelimično prenešeno Uputstvo 2003/88 Evropskog parlamenta i savjeta)
Zakon o zaštiti i zdravlju na radu (Sl.l. CG br. 43/2014) (djelimično prenešeno Uputstvo 2003/88 Evropskog parlamenta i savjeta)



Evropska regulativa iz ECAA sporazuma
Napomena: Ukoliko nije drugačije naglašeno, sva navedena regulativa je objavljena u Sl.l. RCG br. 62/2007 i Sl.l. CG-MU br. 1/2011



B. Upravljanje vazdušnim saobraćajem


C. Vazduhoplovna sigurnost


E. Životna sredina


F. Socijalni aspekti


G. Zaštita korisnika


H. Ostali zakonski propisi





Opšti i multidisciplinarni propisi

Nacionalni program sigurnosti vazdušnog saobraćaja
Nacionalni plan sigurnosti 2015-2018
Pravilnik o mjernim jedinicama u civilnom vazduhoplovstvu (Sl.l. CG br. 62/2012)
Lista zabranjenih predmeta u ručnom i predatom prtljagu putnika
Pravilnik o sadržini i izgledu legitimacije inspektora za vazdušni saobraćaj (Sl.l. CG br. 11/2013)
Pravilnik o osnovnim pravilima u oblasti civilnog vazduhoplovstva i nadležnostima evropske agencije za sigurnost vazdušnog saobraćaja (Sl.l. CG br. 22/2013) (Preuzeta Uredba Komisije br. 216/2008)
Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 15/2017)
Pravilnik o organizaciji i sastavu odbora za žalbe evropske agencije za sigurnost vazdušnog saobraćaja (Sl.l. CG br. 22/2013) (Preuzeta Uredba Komisije br. 104/2004)
Pravilnik o unaprjeđenju sigurnosti, istraživanju i sprečavanju nesreća i nezgoda u civilnom vazduhoplovstvu (Sl.l. CG br. 23/2013) (Preuzeta Uredba Komisije br. 996/2010)
ICAO Nacionalni akcioni plan za smanjenje emisija CO2 u civilnom vazduhoplovstvu - Akcioni plan Crne Gore (Objavljeno 02. oktobra 2013.)
Pravilnik o načinu rada evropske agencije za sigurnost vazdušnog saobraćaja u sprovođenju inspekcije standardizacije (Sl.l. CG br. 3/2014) (Preuzeta Uredba Komisije br. 628/2013)
Pravilnik o taksama i naknadama koje ubira Evropska agencija za sigurnost vazdušnog saobraćaja (Sl.l. CG br. 41/2014) (Preuzeta Uredba Komisije br. 319/2014)
Pravilnik o privremeno rezervisanom vazdušnom prostoru Crne Gore i privremenim ili stalnim ograničenjima u vazdušnom prostoru Crne Gore (Sl.l. CG br. 8/2015)
Izmjena (Sl.l. CG br. 29/2016)
Odluka o utvrđivanju država sa ekvivalentnim mjerama bezbjednosti kao u državi Crnoj Gori (Odluka objavljena 18.01.2016.)
Pravilnik o obavještavanju, analiziranju i praćenju (follow-up) događaja u civilnom vazduhoplovstvu (Sl.l. CG br. 45/2016) (Preuzete Uredba Evropskog parlamenta i Savjeta (EZ) br. 376/2014 i Uredba Komisije (EZ) br. 2015/1018)
Odluka o utvrđivanju liste vazdušnih prevoznika koji imaju zabranu ili ograničenje letenja u vazdušnom prostoru Crne Gore (Odluka objavljena 06.06.2017.)
Pravilnik o uvođenju operativnih ograničenja u cilju smanjenja buke vazduhoplova na aerodromima (Sl.l. CG br. 80/2016) (Preuzeta Uredba Evropskog parlamenta i Savjeta (EZ) br. 598/2014)



Propisi o vazduhoplovima i održavanju vazduhoplova

Pravilnik o certifikaciji plovidbenosti i ekološkoj certifikaciji vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda, djelova i uređaja i za certifikaciju projektnih i proizvodnih organizacija (Dio 21) (Sl.l. CG br. 53/2012) (Preuzeta Uredba Komisije br. 748/2012)
Izmjene i dopune (Sl.l. CG br. 10/2013, 13/2014, 57/2015 i 12/2017)
Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 69/2015)
Pravilnik o mjestu i načinu nanošenja oznaka državne pripadnosti i registarskih oznaka na vazduhplovima (Sl.l. CG br. 57/2012)
Dopuna (Sl.l. CG br. 75/2016)
Odluka o prihvatanju ovlašćenog stranog lica za održavanje tipa vazduhoplova i vazduhoplovnog uređaja i ovlašćenog stranog pravnog lica za stručno osposobljavanje vazduhoplovnog osoblja
Izmjena (izmjena objavljena 31.12.2014.)
Odluka o konverziji nacionalnih dozvola za održavanje vazduhoplova u dozvole za održavanje vazduhoplova izdate u skladu sa Dijelom 66 (Part-66) (Prilog 1 - Konverzioni izvještaj, Dodatak 6 - Scenariji konverzije)
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra civilnih vazduhoplova Crne Gore (Sl.l. CG br. 63/2012)
Dopuna (Sl.l. CG br. 78/2016)
Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 9/2014)

 
Propisi o aerodromima

Uredba o bezbednosti na vazduhoplovnom pristaništu (Sl.l. SFRJ br. 73/87 i Sl.l. SRJ br. 2/93)
Pravilnik o načinu upisivanja aerodroma u upisnik civilnih aerodroma i letilišta u upisnik letilišta (Sl.l. SFRJ br. 11/79)
Pravilnik o prostoru, prostorijama, tehničkoj opremi i načinu vršenja kontradiverzionog pregleda na aerodromu (Sl.l. SRJ br. 13/2000)
Pravilnik o službi prihvata i otpreme vazduhoplova, putnika i stvari na vazduhoplovnom pristaništu (Sl.l. SFRJ br. 66/87, 57/90, Sl.l. SRJ br. 51/92 i 38/95)
Naredba o minimumu opreme za kontrolu vazduhoplova, putnika, prtljaga i robe (Sl.l. SFRJ br. 12/75)
Pravilnik o pružanju usluga spasilačko-vatrogasne zaštite na aerodromima (Sl.l. CG br. 47/2012)
Pravilnik o uslovima i načinu pružanja usluge hitne ili medicinske pomoći na aerodromu (Sl.l. CG br. 62/2012)
Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje certifikata operatoru aerodroma (Sl.l. CG br. 12/2014)
Pravilnik o stručnom osposobljavanju lica koja obavljaju poslove od značaja za sigurnost vazdušnog saobraćaja na aerodromu (Sl.l. CG br. 20/2014)
Pravilnik o standardima i kriterijumima za nesmetanu upotrebu operativnih površina, objekata, uređaja i opreme na aerodromu (Sl.l. CG br. 29/2014)
Izmjene i dopune (Sl.l. CG br. 56/2015 i 19/2017)
Pravilnik o načinu proširenja i ograničenja kapaciteta aerodroma, usaglašavanjа redova letenja i dodjele vremenskih slotova (Sl.l. CG br. 49/2014) (Preuzeta Uredba Savjeta br. 95/93)
Pravilnik o kriterijumima i standardima za nesmetanu upotrebu operativnih površina, objekata, uređaja i opreme na letilištu (Sl.l. CG br. 8/2015)
Pravilnik o kriterijumima i standardima za nesmetanu upotrebu operativnih površina, objekata, uređaja i opreme na helidromima (Sl.l. CG br. 9/2015)
Pravilnik o uslovima i načinu izdavanja odobrenja za upotrebu aerodroma (Sl.l. CG br. 15/2015)
Pravilnik o pružanju usluga zemaljskog opsluživanja na aerodromu (Sl.l. CG br. 68/2015) (Prenešeno Uputstvo 96/67/EZ Savjeta EU)
Naredba o vremenu u kojem aerodromi moraju biti otvoreni za vazdušni saobraćaj (Sl.l. CG br. 20/2017)
Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra aerodroma (Sl.l. CG br. 43/2017)
Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije površina za vanaerodromsko slijetanje i polijetanje (Sl.l. CG br. 43/2017)



Propisi o vazdušnim operacijama

Pravilnik o načinu izdavanja odobrenja za letenje vazduhoplova (Sl.l. SFRJ br. 43/82)
Pravilnik o ispitivanju ugrožavanja bezbednosti vazduhoplova (Sl.l. SFRJ br. 79/87)
Pravilnik o uslovima i načinu vanaerodromskog slijetanja i polijetanja vazduhoplova (Sl.l. CG br. 62/2012)
Pravilnik o uslovima i načinu upotrebe zmaja i paraglajdera (Sl.l. CG br. 22/2013 i 27/2013)
Pravilnik o tehničkim zahtjevima i procedurama za obavljanje vazdušnih operacija (Sl.l. CG br. 31/2013) (Preuzeta Uredba Komisije (EU) br.965/2012)
Izmjene i dopune (Sl.l. CG br. 24/2014, 47/2014, 56/2015, 27/2016 i 6/2017)
Pravilnik o uslovima za održavanje vazduhoplovnih priredbi (Sl.l. CG br. 24/2014)
Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 63/2015)
Pravilnik o načinu izdavanja operativne licence za obavljanje komercijalnog vazdušnog prevoza (Sl.l. CG br. 9/2015) (Prenešena Uredba br. 1008/2008 Evropskog Parlamenta i Savjeta)
Pravilnik o načinu predaje i vraćanja hladnog i vatrenog oružja i municije u civilnom vazdušnom saobraćaju (Sl.l. CG br. 31/2015)
Pravilnik o uslovima za upotrebu sistema bespilotnih vazduhoplova i vazduhoplovnih modela (Sl.l. CG br. 11/2016)



Propisi o vazduhoplovnom i ostalom stručnom osoblju

Pravilnik o stručnoj spremi, stručnoj obuci, ispitima, dozvolama i ovlašćenjima službe veze kontrole letenja (Sl.l. SFRJ br. 12/88 i 20/92)
Pravilnik o stručnoj spremi, stručnoj obuci, ispitima, dozvolama i ovlašćenjima vazduhoplovno-saobraćajnog osoblja (Sl.l. SFRJ br. 37/88)
Odluka o bližim uslovima za sticanje i upis ovlašćenja za obavljanje radio telefonske komunikacije i posebnog jezičkog ovlašćenja
Pravilnik o radnom vremenu, vremenu leta, dnevnom, nedeljnom i godišnjem odmoru, trajanju prevoza i obaveze dežurstva, broju polijetanja i slijetanja kao i zdravstvenim i mjerama zaštite u vezi sa obavljanjem dužnosti posade vazduhoplova (Sl.l. CG br. 65/2012)
Izmjene i dopune (Sl.l. CG br. 14/2013 i 13/2016)
Pravilnik o uslovima i načinu stručnog osposobljavanja, sticanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja važenja dozvole i ovlašćenja vazduhoplovnom osoblju za pripremu, otpremu i praćenje leta (Sl.l. CG br. 65/2012)
Pravilnik o posadi vazduhoplova (Sl.l. CG br. 8/2013) (Preuzete Uredbe Evropske komisije (EU) br. 1178/2011 i 290/2012)
Izmjene i dopune (Sl.l. CG br. 23/2014, 27/2015 i 15/2017)
Pravilnik o organizaciji radnog vremena mobilnih radnika u civilnom vazduhoplovstvu (Sl.l. CG br. 14/2013) (Prenešeno Uputstvo Savjeta br. 2000/79/EZ)
Ispravka (Sl.l. CG br. 43/2014)
Pravilnik o stručnom osposobljavanju i izdavanju potvrde o osposobljenosti pomoćnom vazduhoplovnom osoblju za obavljanje poslova održavanja i nadziranja rada ispravnosti vazduhoplovno tehničkih uređaja i sistema kontrole letenja pružalaca usluga u vazdušnoj plovidbi (Sl.l. CG br. 15/2013)
Pravilnik o uslovima i načinu stručnog osposobljavanja pomoćnog vazduhoplovnog osoblja - vazduhoplovno meteorološkog osoblja (Sl.l. CG br. 17/2013)
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra vazduhoplovnog osoblja (Sl.l. CG br. 50/2013)
Pravilnik o uslovima i načinu upotrebe padobrana (Sl.l. CG br. 3/2014)
Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 43/2014)
Odluka o usvajanju Liste usaglašenosti za sprovođenje ispita u cilju provjere stručne osposobljenosti za sticanje i obnavljanje dozvole, ovlašćenja, dodatnih i/ili posebnih ovlašćenja kontrolora letenja
Pravilnik o radnom vremenu i odmorima kontrolora letenja (Sl.l. CG br. 9/2014)
Pravilnik o dozvolama i organizacijama za osposobljavanje kontrolora letenja (Sl.l. CG br. 29/2016) (Preuzeta Uredba Komisije (EU) br. 2015/340)



Propisi o vazduhoplovnim uslugama u vazdušnom prostoru

Odluka o usvajanju Plana primjene koncepta navigacije zasnovane na navigacionim performansama vazduhoplova u Crnoj Gori
Pravilnik o zajedničkom korišćenju vazdušnog prostora i operativne procedure za izbjegavanje sudara u vazduhu (Sl.l. CG br. 48/2012) (Preuzeta Uredba Komisije br. 1332/2011)
Pravilnik o zajedničkim zahtjevima, sigurnosnom nadzoru nad upravljanjem vazdušnim saobraćajem i uslugama u vazdušnoj plovidbi, sistemu za obezbjeđivanje sigurnosti softvera i programu efikasnosti (kojim su preuzete Uredbe Komisije (EZ) br: 1035/2011, 1034/2011, 482/2008 i 691/2010), (Sl.l. CG br. 65/2012)
Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 32/2015)
Pravilnik o pružanju usluga kalibraže iz vazduha (Sl.l. CG br. 13/2013)
Pravilnik o utvrđivanju okvira za formiranje jedinstvenog evropskog neba i pоbоlјšаnju efikasnosti i оdrživоsti еvrоpskоg vаzduhоplоvnоg sistеmа (Sl.l. CG br. 22/2013) (Preuzeta Uredba Komisije br. 549/2004)
Pravilnik o pružanju usluga u vazdušnoj plovidbi u jedinstvenom evropskom nebu i pоbоlјšаnju efikasnosti i оdrživоsti еvrоpskоg vаzduhоplоvnоg sistеmа (Sl.l. CG br. 22/2013) (Preuzeta Uredba Komisije br. 550/2004)
Pravilnik o organizaciji i upotrebi vazdušnog prostora u jedinstvenom evropskom nebu i pоbоlјšаnju efikasnosti i оdrživоsti еvrоpskоg vаzduhоplоvnоg sistеmа (Sl.l. CG br. 22/2013) (Preuzeta Uredba Komisije br. 551/2004)
Pravilnik o interoperabilnosti evropske mreže za upravljanje vazdušnim saobraćajem i pоbоlјšаnju efikasnosti i оdrživоsti еvrоpskоg vаzduhоplоvnоg sistеmа (Sl.l. CG br. 22/2013) (Preuzeta Uredba Komisije br. 552/2004)
Pravilnik o upravljanju protokom vazdušnog saobraćaja (Sl.l. CG br. 44/2013) (Preuzeta Uredba Komisije br. 255/2010)
Pravilnik o načinu obavljanja poslova tehničkog obezbjeđenja i primjeni međunarodnih tehničkih standarda (Sl.l. CG br. 3/2014)
Pravilnik o zahtjevima za koordinisano uvođenje data link usluga za jedinstveno evropsko nebo (Sl.l. CG br. 27/2014) (Preuzeta Uredba Komisije br. 29/2009)
Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 60/2015)
Pravilnik o načinu dostavljanja informacija o uspostavljanju i izmjeni funkcionalnog bloka vazdušnog prostora (Sl.l. CG br. 27/2014) (Preuzeta Uredba Komisije br. 176/2011)
Pravilnik o uslovima i načinu dodjele i upotrebe kodova mod S interogatora za jedinstveno evropsko nebo (Sl.l. CG br. 27/2014) (Preuzeta Uredba Komisije br. 262/2009)
Pravilnik o zahtjevima za automatske sisteme za razmjenu podataka o letu u svrhu najave, koordinacije i primopredaje letova između jedinica kontrole letenja (Sl.l. CG br. 27/2014) (Preuzeta Uredba Komisije br. 1032/2006)
Pravilnik o koordinisanom uvođenju govorne komunikacije sa razmakom govornih kanala od 8,33 kHz za jedinstveno evropsko nebo (Sl.l. CG br. 27/2014) (Preuzeta Uredba Komisije br. 1079/2012)
Pravilnik o načinu identifikacije vazduhoplova, karakteristikama i interoperabilonosti sistema za nadzor za jedinstveno evropsko nebo (Sl.l. CG br. 27/2014) (Preuzete Uredbe Komisije br. 1206 i 1207/2011)
Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 24/2016)
Pravilnik o načinu postupanja sa planovima leta u pretpoletnoj fazi (Sl.l. CG br. 27/2015) (Preuzeta Uredba Komisije br. 1033/2006)
Pravilnik o načinu, pravilima i postupcima letenja vazduhoplova i operativnim uslugama u vazdušnom saobraćaju (Sl.l. CG br. 11/2016) (Prenešena Uredba Komisije br. 923/2012)
Pravilnik o detaljnim pravilima za implementaciju mrežnih funkcija u upravljanju vazdušnim saobraćajem (Sl.l. CG br. 24/2016) (Preuzeta Uredba Komisije br. 677/2011)
Pravilnik o kvalitetu vazduhoplovnih podataka i vazduhoplovnih informacija (Sl.l. CG br. 69/2016) (Preuzeta Uredba Komisije br. 73/2010 i 1029/2014) (Pravilnik se primjenjuje nakon prijema Crne Gore u punopravno članstvo Evropske unije)
Pravilnik o utvrđivanju zajedničke šeme obračuna naknada za usluge u vazdušnoj plovidbi (Sl.l. CG br. 27/2015) (Preuzeta Uredba Komisije (EU) br. 391/2013) (Pravilnik se primjenjuje nakon prijema Crne Gore u punopravno članstvo Evropske unije)
Pravilnik o načinu prenosa poruka o letu radi najave koordinacije i primopredaje letova između jedinica kontrole letenja (Sl.l. CG br. 47/2016) (Preuzeta Uredba Komisije (EU) br. 633/2007)
Pravilnik o uslugama vazduhoplovne meteorologije, načinu pripremanja i pribavljanja meteoroloških informacija i načinu slanja meteoroloških informacija (Sl.l. CG br. 15/2017)
Pravilnik o uslovima korišćenja i klasifikaciji vazdušnog prostora (Sl.l. CG br. 52/2017)



Propisi o bezbjednosti (security) vazdušnog saobraćaja

Odluka o obrazovanju Komisije za procjenu rizika bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva (Sl.l. CG br. 13/2016)



Naredbe o visini naknada
Izvod iz Zakona o administrativnim taksama koje se odnose na oblast civilnog vazduhoplovstvo



Sigurnosna akta

A. Sigurnosne direktive

Nema objavljenih sigurnosnih direktiva.

B. Sigurnosni nalozi

2012/001 - Izdavanje odobrenja za pružanje usluga iz vazduha operatorima stranih vazduhoplova (Revizija 2, objavljeno 10. maja 2017.)
2013/009 - Nalog  kojim se utvrđuju zahtjevi vezani za preglede vazduhoplova, komponenti i njihovih resursa (Revizija 2, objavljeno 03. aprila 2015.)
2014/002 - Procjena sigurnosnih rizika prije planiranih operacija u vazdušnom prostoru ili na aerodromima koji mogu biti kontaminirani vulkanskim pepelom (Revizija 0, objavljeno 24. jula 2014.)
2014/003 - Zahtjevi za operatore vazduhoplova koji se koriste za policijske i carinske aktivnosti, operacije traganja i spašavanja, protivpožarne zaštite, obalske straže i slične operacije (Revizija 1, objavljeno 01. januara 2015.)
2016/001 - Utvrđivanje uslova i načina postavljanja, označavanja i održavanja vazduhoplovnih prepreka koje se nalaze van područja ograničenja prepreka aerodroma (Revizija 0, objavljeno 04. avgusta 2016.)
2016/002 - Utvrđivanje uslova za izradu i održavanje navigacionih postupaka koji su u upotrebi u vazdušnom prostoru Crne Gore, kao i osposobljavanje osoblja koje projektuje navigacione postupke (Revizija 0, objavljeno 02. novembra 2016.)
2016/003 - Način upotrebe letećih lampiona (sky lantern) (Revizija 0, objavljeno 29. decembra 2016.)
2017-001 - Uslovi za upotrebu sistema bespilotnih vazduhoplova i vazduhoplovnih modela u oblastima CTR Podgorica i CTR Tivat (Revizija 0, objavljeno 5. septembra 2017.)

C. Sigurnosne informacije

2014/001 - Sigurnosni bilteni Evropske Agencije za sigurnost vazdušnog saobraćaja
(Revizija 0, objavljeno 24. jula 2014.)
2014/004 - Nalozi za plovidbenost (Revizija 0, objavljeno 15. septembra 2014.)
2014/005 - Ljudski faktor u Programu održavanja vazduhoplova (Revizija 0, objavljeno 27. oktobra 2014.)
2014/006 - Implementacija sistema upravljanja sigurnošću (SMS) (Revizija 0, objavljeno 29. oktobra 2014.)
2014/007 - Prihvatljivi načini usaglašavanja, smjernice i certifikacione specifikacije Evropske agencije za sigurnost vazdušnog saobraćaja (Revizija 2, objavljeno 13. marta 2017.)
2014/008 - Izdavanje Uvjerenja o tehničkoj ispravnosti vazduhoplova (CRS) nakon održavanja u stranim organizacijama za održavanje (Revizija 0, objavljeno 09. decembra 2014.)
2014/009 - Uputstvo za podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja organizacije za proizvodnju (POA) (Revizija 0, objavljeno 25. decembra 2014.)
2014/010 - Implementacija Evropskog akcionog plana za smanjenje rizika od izlijetanja sa PSS-a (Revizija 0, objavljeno 27. januara 2015.)
2015/001 - Kvalifikacija i nadzor uređaja za simulaciju leta (FSTD) (Revizija 0, objavljeno 27. januara 2015.)
2015/002 - Implementacija Evropskog akcionog plana za sigurnost komunikacija vazduh-zemlja za operatore vazduhoplova čija je MTOW manja od 5700 kg (Revizija 0, objavljeno 04. februara 2015.)
2015/003 - Uputstva za izradu priručnika organizacija odobrenih u skladu sa Dijelom M, 145 i 147 (Revizija 1, objavljeno 13. septembra 2017.)
2015/004 - Utvrđivanje tipa ometajućih rasporeda u skladu sa ARO.OPS.230 za crnogorske CAT operatore (Revizija 0, objavljeno 02. marta 2016.)
2015/005 - Implementacija Evropskog akcionog plana za smanjenje rizika od neodobrenog izlaska na PSS (Revizija 0, objavljeno 15. avgusta 2016.)
2016/001 - Konfliktne zone širom svijeta na ICAO internet stranici (Revizija 0, objavljeno 19. oktobra 2016.)
2017/001 - Komercijalne specijalizovane operacije visokog rizika i izdavanje ovlašćenja za njihovo izvođenje (Revizija 0, objavljeno 20. marta 2017.)
2017/002 - Prijavljivanje, analiziranje i praćenje događaja u civilnom vazduhoplovstvu (Revizija 0, objavljeno 25. maja 2017.)



Alternativni načini usaglašavanja

2015/001 - Poslovi instruktora i ispitivača kabinske posade kod nosioca certifikata vazdušnog prevoznika (AOC) (Revizija 0, objavljeno 19. oktobra 2015.)


Predlozi podzakonskih akata

Nema novih predloga.



Akte koje je Agencija za civilno vazduhoplovstvo objavila, a koji su prestali da važe, možete pogledati ovdje