O namaNovosti i pressRegulativaFormulariGalerijaLinkoviKontaktMapa sajta
Sigurnost
Vazduhoplovne usluge
Bezbjednost
Prijava događaja
Traganje i spasavanje
Medicina
Međunarodna saradnja
O nama

OBAVJEŠTENJE


Obavještavamo Vas da je naša nova adresa:

Agencija za civilno vazduhoplovstvo
Ul. Josipa Broza Tita bb, 81000 Podgorica
Crna Gora


Ostali kontakt podaci se nalaze ovdjeVlada Crne Gore, na sjednici od 02.07.2009. godine, donijela je Odluku o osnivanju Agencije za civilno vazduhoplovstvo (Sl. list CG br. 45/09), kojom je, na osnovu člana 5 stav 1 Zakona o vazdušnom saobraćaju (Sl. list CG br. 66/08), osnovana Agencija za civilno vazduhoplovstvo radi obavljanja poslova od javnog interesa iz oblasti vazdušnog saobraćaja.

Agencija ima svojstvo pravnog lica i shodno Zakonu o vazdušnom saobraćaju (Sl. list CG br. 30/12) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru (Sl. list CG br. 57/11) vrši poslove inspekcijskog nadzora. Odredbama Zakona o vazdušnom saobraćaju propisano je da Agencija vrši inspekcijski i kontinuirani nadzor koji sprovode stručna lica i inspektori koji imaju ovlašćenja propisana Zakonom o vazdušnom saobraćaju i Zakonom o inspekcijskom nadzoru.

Agencija je samostalna u obavljanju poslova iz svog djelokruga, a za svoj rad odgovara Vladi, kojoj podnosi godišnji izvještaj o radu.

Organi Agencije su Savjet Agencije i direktor Agencije. Predsjednik i članovi Savjeta Agencije imenovani su u julu 2009. godine, a Savjet Agencije imenovao je, uz saglasnost Ministarstva, direktora Agencije, 14.09.2009. godine.

Unutrаšnjа оrgаnizаciја i nаčin rаdа i rukоvоđenjа u Agenciji uređeni su neposredno nakon osnivanja Agencije, u cilju оbezbijeđivanja zаkоnitоg, stručnоg, efikаsnоg i rаciоnаlnоg vršenja pоslоvа i zаdаtаkа od javnog interesa za Crnu Goru u oblasti vazdušnog saobraćaja utvrđenih Zakonom o vazdušnom saobraćaju, zaključenim međunarodnim ugovorima, propisima Evropske Unije i pravilima i standardima koji se odnose na sigurnost i bezbjednost u vazdušnom saobraćaju.

Dodatne informacije o Agenciji možete naći ovdje.

 


Članstvo u međunarodnim organizacijama 

 
 

 Prava putnika

Zbornik vazduhoplovnih informacija (AIP) možete naći 
ovdje.
Zbornik vazduhoplovnih informacija za letenje po vizuelnim pravilima (VFR AIP) možete naći ovdje.