U 2021. godini prijavljeno 166 događaja

Usvojen Izvještaj o događajima za 2021. godinu.

U 2021. godini u Crnoj Gori prijavljeno je ukupno 166 događaja u civilnom vazduhoplovstvu, od kojih je jedan klasifikovan kao nesreća, bez ljudskih žrtava, zaključeno je u Godišnjem izvještaju o događajima za 2021. godinu, koji je usvojila Agencija za civilno vazduhoplovstvo. Cilj izrade ovog izvještaja jeste poboljšanje sigurnosti vazdušnog saobraćaja, utvrđivanje okolnosti i uzroka događaja, kao i promocija mjera za sprečavanje ponavljanja.

Ovu godinu je, kao i prethodnu, obilježio uticaj pandemije COVID-19 na nivo vazdušnog saobraćaja iznad teritorija Crne Gore i Srbije (vazdušni prostor u kome SMATSA doo pruža uslugu kontrole letenja), pa je u poređenju sa 2019. godinom obim saobraćaja na nivou nešto preko 60%. Ipak, došlo je do rasta od oko 40% u odnosu na 2020. godinu, što je jasan znak da se nivo vazdušnog saobraćaja oporavlja. Ukupan broj događaja od značaja za sigurnost vazdušnog saobraćaja, prijavljenih Agenciji u toku 2021. godine na teritoriji Crne Gore i u inostranstvu, u kojima su učestvovali vazduhoplovi registrovani u Crnoj Gori, je 166. Jedan događaj, nesreću, istraživala je Komisija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda u civilnom vazduhoplovstvu.

Najviše prijavljenih događaja je iz tri kategorije:

  1. BIRD (Birdstrikes) – događaji kolizije ptice i vazduhoplova. Povećano prisustvo ptica je, između ostalog, uslovljeno osobenostima lokaliteta u blizini međunarodnih aerodroma (priroda, rezervati, kanjoni rijeka, velika površina pod vinogradom), ali i činjenicom da je Crna Gora na migracionom koridoru ptica na pravcu sjever – jug, kao i problemom divljih deponija i nekontrolisanog odlaganja smeća koje predstavlja izvor hrane za ptice. Dodatno, pauza u letenju izazvana COVID-19 pandemijom pogodovala je povećanom prisustvu ptica i divljih životinja u blizini aerodroma Podgorica i Tivat.
  2. Iz kategorije OTHR (other), koja uključuje sve događaje koji se ne mogu svrstati u neku od unaprijed određenih kategorija, izdvajaju se događaji povezani sa nestabilnim prilazima – UNST . Ovo su prijave koje dobijamo i kroz FDM aktivnosti (bez uticaja na let).
  3. A/C TECH (Aircraft technical failure or malfunction) – događaji povezani sa ispravnošću vazduhoplova (SCF-NP).

Analizirajući i druge kategorije u prijavljenim događajima identifikovan je relativno stabilan trend događaja koji se odnose na bezbjednost (SEC) gdje najviše ima događaja nastalih ometanjem laserom i unrully pax, događaji kategorije WILD, ATM događaji i sl.

Na osnovu svega iznijetog može se smatrati da je sigurnost vazdušnog saobraćaja u Crnoj Gori  na prihvatljivom nivou pri čemu je neophodno da vazduhoplovni subjekti realno sagledavaju trendove sopstvenih operacija, identifikuju opasnosti, analiziraju rizike i predlažu mjere za umanjenje tako identifikovanih rizika. Ovakav pristup vazduhoplovnih subjekata omogućava stvaranje efikasnog sistema upravljanja sigurnošću, upravljanje svim analiziranim rizicima i efikasno praćenje trenda operacija vazdušnog saobraćaja u Crnoj Gori.

Agencija će kroz redovni nadzor i inspekcije provjeriti i utvrditi stepen implementacije navedenog, kao i postupanje vazduhoplovnih subjekata u skladu sa pozitivnim trendom sopstvenih operacija i identifikovanim opasnostima.