SAOPŠTENJE

Četvoročlani tim Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo (ICAO) u periodu od 19. do 29. septembra 2023. godine, je sproveo provjeru (audit) usaglašenosti sistema bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva (AVSEC) i olakšica u vazdušnom saobraćaju (FAL).

Preliminarni rezultati predstavljeni su Agenciji za civilno vazduhoplovstvo završnog dana audita, i pokazuju veoma visok stepen usaglašenosti u oblasti bezbjednosti sa ICAO standardima, što je još jedna potvrda i dokaz da je sistem bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva u Crnoj Gori na veoma visokom nivou.

ICAO, specijalizovana organizacija Ujedinjenih nacija, čija je uloga da kreira i modernizuje standarde i preporuke u međunarodnom vazduhoplovstvu, sa ciljem da se obezbijedi bezbjedan, efikasan i uređen razvoj vazduhoplovstva, ne pravi razlike između država, već ocjenjuje nivo primjene propisanih standarda.