Održana radionica za članove Nacionalnog odbora za sigurnost vazdušnog saobraćaja - „Nacionalni program sigurnosti vazdušnog saobraćaja“

U petak, 03.12.2021. godine, održana je radionica na temu „Nacionalni program sigurnosti vazdušnog saobraćaja“, u organizaciji Agencije za civilno vazduhoplovstvo. Agencija je kroz organizaciju radionice detaljno upoznala članove Nacionalnog odbora za upravljanje sigurnošću vazdušnog saobraćaja sa Nacionalnim programom sigurnosti vazdušnog saobraćaja.

Menadžer sistema upravljanja sigurnošću (Safety Manager) u Agenciji za civilno vazduhoplovstvo, Veselin Popović, je slušaoce upoznao sa ICAO, EASA i nacionalnim zahtjevima u dijelu sigurnosti. Tokom izlaganja na radionici predstavio je ažurirana dokumenta – Nacionalni program sigurnosti, Nacionalni plan sigurnosti i Indikatore sigurnosti. Nacionalni program sigurnosti vazdušnog saobraćaja podrazumijeva integrisani set propisa i pravila postupanja, utvrđen u cilju poboljšanja sigurnosti u vazdušnom saobraćaju. Ažurirana verzija, u skladu sa zahtjevima ICAO Aneksa 19, sadrži integraciju nadležnosti i ovlašćenja države u pogledu upravljanja sigurnošću na nacionalnom nivou, proširenje zahtjeva sistema upravljanja sigurnošću, kao i definisanje zahtjeva za zaštitu sigurnosnih podataka i sigurnosnih informacija.

Radionici je prisustvovalo 14 slušalaca, predstavnika Nacionalnog odbora za upravljanje sigurnošću vazdušnog saobraćaja, Komisije za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda, Aerodroma Crne Gore AD, Air Montenegro i Agencije za civilno vazduhoplovstvo.