4 months 4 weeks

Agencija Evropske Unije za sigurnost vazdušnog saobraćaja (EASA) je u periodu od 20. do 23. februara 2024. godine sprovela standardizacionu provjeru u oblasti ATM/ANS (ATM/ANS standardisation inspection), sa ciljem da se utvrdi usaglašenost sa odgovarajućim regulatornim zahtjevima Evropske unije u Crnoj Gori.

 

Provjera je sprovedena u prostorijama Agencije za civilno vazduhoplovstvo, u skladu sa odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 628/2013 o načinu rada EASA, imajući u vidu da je Agencija Nacionalni nadzorni organ (National Supervisory Authority – NSA) u Crnoj Gori. EASA tim provjerivača je posjetio i jedinice Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo, koje se nalaze na aerodromima u Tivtu i Podgorici, s obzirom na činjenicu da je SMATSA doo pružalac usluga u... OPŠIRNIJE

6 months 3 weeks

Imajući u vidu složene okolnosti koje prate uspostavljanje odgovarajućeg sistema za adekvatnu implementaciju normi propisanih novim Pravilnikom o uslovima za sigurnu upotrebu sistema bespilotnih vazduhoplova („Službeni list CG“, broj 24/23), neophodnost njegove primjene unutar sistema drugih institucija i organizacija u Crnoj Gori, kao i potrebu za dodatnim usaglašavanjem sa propisima Evropske Unije iz oblasti bezbjednosti, osiguranja i pitanja zaštite privatnosti ličnosti, obavještavamo zainteresovanu javnost da se primjena navedenog pravilnika odlaže i isti će se naći u primjeni od 01.07.2024. godine.

 

7 months 1 week

Potpisan novi radni aranžman sa EASA-om

Keln 12.12.2023. godine

VD direktora Agencije za civilno vazduhoplovstvo, Mileta Nikolić i VD izvršnog direktora Agencije Evropske unije za sigurnost vazdušnog saobraćaja (EASA), Luc Tytgat, potpisali su novi Radni aranžman koji se odnosi na prikupljanje i razmjenu informacija u vezi sa sigurnošću vazduhoplova u okviru EU programa inspekcija vazduhoplova na platformi aerodroma.

Agencija za civilno vazduhoplovstvo je učesnica ovog programa još od 2012. godine, ali se novim aranžmanom pored svih postojećih elemenata uvodi i element procjene rizika operatora vazduhoplova prilikom planiranja realizacije inspekcija na platformi. Dodatno, stiču se uslovi da Crna Gora postane učesnica EU programa testiranja posade vazduhoplova na... OPŠIRNIJE