Crna Gora prvi put predsjedavala najvažnijim tijelom EUROCONTROL-a – Stalnom komisijom (Permanent Commission – CN)

Dana 17. juna 2021. godine održano je prvo zasijedanje Stalne komisije EUROCONTROL-a u 2021. godini. Ovom sjednicom, on line, predsjedavao je direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo, Dragan Đurović.

Stalnu komisiju čine visoki predstavnici vazduhoplovnih vlasti (uglavnom direktori). Ona formuliše opštu politiku EUROCONTROL-a i njeno je najviše tijelo koje donosi odluke.

Na ovoj sjednici, između ostalog, usvojene su preporuke u kojima se ohrabruju države da nastave da zahtijevaju od svojih provajdera vazdušnih usluga da troškovima upravljaju u skladu sa nivom potražnje, pružajući pouzdanu uslugu korisnicima vazdušnog prostora; da države zaduže svoje provajdere vazdušnih usluga da se pobrinu da njihovi kadrovi zadovolje trenutnu potražnju u saobraćaju, kao i buduće zahtjeve za kapacitetima; da države i provajder vazdušnih usluga rade u cilju optimizacije transparentnosti za korisnike vazdušnog prostora; da države i provajder vazdušnih usluga dalje unapređuju postojeće operacije u cilju poboljšanja efikasnosti leta.

Crna Gora je 1. jula 2007. godine punopravan član Evropske organizacija za sigurnost vazdušne plovidbe (EUROCONTROL), organizacije koja je prvenstveno zadužena za sigurnost vazdušne plovidbe. Predsjedavati Stalnom komisijom, tijelom koji donosi najvažnije odluke u ime 41 države članice, je izuzetna privilegija i odgovornost.