O namaNovosti i pressRegulativaFormulariGalerijaLinkoviKontaktMapa sajta
Sigurnost
Vazduhoplovne usluge
Bezbjednost
Prijava događaja
Traganje i spasavanje
Medicina
Međunarodna saradnja
O nama

Vlada Crne Gore, na sjednici od 02.07.2009. godine, donijela je Odluku o osnivanju Agencije za civilno vazduhoplovstvo (“Službeni list CG”, broj 45/09), kojom je, osnovana Agencija za civilno vazduhoplovstvo radi obavljanja poslova od javnog interesa iz oblasti vazdušnog saobraćaja.

Članom 5 Zakona o vazdušnom saobraćaju (“Službeni list CG”, broj 30/12) regulisan je pravni položaj Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore, kojim je propisano da je Agencija nezavisno pravno lice koje vrši javna ovlašćenja u skladu sa zakonom, da je osniva Vlada Crne Gore, da je samostalna u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti i da za svoj rad odgovara Vladi. Odredbom člana 13 stav 2 navedenog zakona propisano je da Agencija priprema godišnji izvještaj o radu i godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu, a stavom 2 istog člana propisano je da navedene izvještaje, sa izvještajem nezavisnog ovlašćenog revizora, Agencija dostavlja Vladi Crne Gore do 30. juna tekuće za prethodnu godinu.

Organi Agencije su Savjet Agencije i direktor Agencije.

Savjet je organ upravljanja Agencije. Predsjednika i članove Savjeta imenuje Vlada Crne Gore na period od pet godina i za svoj rad odgovaraju Vladi.

Agenciju predstavlja, zastupa i rukovodi njenim radom direktor. Savjet Agencije imenuje i razrješava direktora, uz saglasnost Ministarstva, na osnovu javnog konkursa; Direktor se imenuje na period od četiri godine i može biti imenovan najviše dva puta uzastopno.

Nadležnost Agencije utvrđena je članom 6 Zakona o vazdušnom saobraćaju, kojim je propisano da Agencija: izdaje certifikat vazdušnog operatora i operativnu licencu, izdaje uvjerenje o tipu vazduhoplova, uvjerenje o plovidbenosti vazduhoplova, potvrdu o provjeri plovidbenosti vazduhoplova, potvrdu o registraciji, izdaje uvjerenje o ispunjavanju uslova pravnom licu za održavanje vazduhoplova, izdaje uvjerenje o ispunjavanju uslova pravnom licu za stručno osposobljavanje vazduhoplovnog osoblja, izdaje certifikat i odobrenje za upotrebu civilnog aerodroma, izdaje uvjerenje o ispunjavanju uslova pravnom licu za obezbjeđivanje kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova, izdaje dozvole i ovlašćenja civilnom vazduhoplovnom osoblju, priprema stručne osnove za izradu programa, planova, podzakonskih akata koje donose Vlada i organ državne uprave nadležan za poslove saobraćaja, donosi opšte akte u skladu sa ovim zakonom i akte radi sprovođenja ECAA sporazuma (Multilateralni sporazum između Evropske zajednice i njenih država članica i Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunije, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu o uspostavljanju zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja (European Common Aviation Area Agreement), drugih zaključenih međunarodnih ugovora, međunarodnih standarda i preporučene prakse iz oblasti civilnog vazduhoplovstva, a naročito standarda, procedura i preporučene prakse ICAO-a, ECAC-a, EASA-e i EUROCONTROL-a, uz saglasnost Ministarstva saobraćaja i pomorstva, donosi akte kojima se nalaže preduzimanje mjera radi uspostavljanja sigurnosti funkcionalnog sistema u cilju zaštite sigurnosti vazdušnog saobraćaja, vodi registre i evidencije u skladu sa ovim zakonom, vrši inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i zaključenim međunarodnim ugovorima, vrši kontinuirani nadzor ispunjenosti uslova u skladu sa ovim zakonom, sarađuje sa organima drugih država nadležnim za civilno vazduhoplovstvo i da vrši i druge poslove u skladu sa ovim zakonom i Statutom Agencije.

Stavom 2 člana 6 propisano je da se akti, koje donosi Agencija u skladu sa zakonom i akti radi sprovođenja ECAA sporazuma, drugih zaključenih međunarodnih ugovora, međunarodnih standarda i preporučene prakse iz oblasti civilnog vazduhoplovstva, a naročito standarda, procedura i preporučene prakse ICAO-a, ECAC-a, EASA-e i EUROCONTROL-a, a uz saglasnost Ministarstva saobraćaja i pomorstva, objavljuju u „Službenom listu Crne Gore“.

Istovremeno je članom 6 stav 3 Zakona o vazdušnom saobraćaju propisano da je Agencija Nacionalni nadzorni organ koji obavlja poslove koji se odnose na utvrđivanje ispunjenosti uslova za pružanje usluga vazdušne plovidbe, izdavanje certifikata pružaocu usluga u vazdušnoj plovidbi, kontinuirani nadzor nad pružanjem usluga u vazdušnoj plovidbi i nadzor nad upravljanjem vazdušnim saobraćajem.

Pored navedenih poslova, propisanih članom 6 Zakona o vazdušnom saobraćaju, Agencija obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, i to: izdaje odobrenja za letenje stranim civilnim vazduhoplovima za letenje u crnogorskom vazdušnom prostoru, daje odobrenja za vanaerodromsko slijetanje i polijetanje, odobrava površine za vanaerodromsko slijetanje i polijetanje, daje odobrenja za održavanje vazduhoplovnih priredbi, daje saglasnost vazdušnom prevozniku na zaključivanje ugovora o zakupu vazduhoplova, odobrava operativne priručnike, odobrava listu minimalne ispravnosti opreme vazduhoplova, daje saglasnost na tehničku dokumentaciju za izgradnju, rekonstrukciju i označavanje aerodroma, operativnih površina i drugih objekata, daje posebno odobrenje prije početka izvođenja radova na aerodromu radi zaštite sigurnosti vazdušnog saobraćaja i urednosti odvijanja prevoza u vazdušnom saobraćaju, izdaje prethodnu saglasnost za izgradnju i postavljanje vazduhoplovnih prepreka van područja aerodroma (područje sa ograničenom gradnjom), koji prelaze propisanu visinu, odobrava programe stručnog osposobljavanja za vazduhoplovno i drugo osoblje koje obavlja poslove od značaja za sigurnost vazdušnog saobraćaja, imenuje ispitne komisije i instruktore-ispitivače sa liste ispitivača, utvrđuje listu ispitivača, obavlja poslove u vezi traganja i spašavanja vazduhoplova i druge poslove u vezi sa zaštitom sigurnosti i bezbjednosti civilnog vazdušnog saobraćaja.

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem Zakona o vazdušnom saobraćaju i propisa donesenih na osnovu ovog zakona, kao i zaključenih međunarodnih ugovora koji obavezuju Crnu Goru, saglasno članu 151 navedenog zakona, vrši Agencija za civilno vazduhoplovstvo, u skladu sa ovim zakonom i Zakonom o inspekcijskom nadzoru („Službeni list RCG“, br. 39/03 i „Službeni list CG“, br. 76/09 i 57/11)

Unutrаšnjа оrgаnizаciја i nаčin rаdа i rukоvоđenjа u Agenciji uređeni su neposredno nakon osnivanja Agencije, u cilju оbezbijeđivanja zаkоnitоg, stručnоg, efikаsnоg i rаciоnаlnоg vršenja pоslоvа i zаdаtаkа od javnog interesa za Crnu Goru u oblasti vazdušnog saobraćaja utvrđenih Zakonom o vazdušnom saobraćaju, zaključenim međunarodnim ugovorima, propisima Evropske Unije i pravilima i standardima koji se odnose na sigurnost i bezbjednost u vazdušnom saobraćaju.
 
Izvještaj o radu Agencije za civilno vazduhoplovstvo za 2016. godinu
Finansijski izvještaj za 2016. godinu
Program rada Agencije za civilno vazduhoplovstvo za 2017. godinu
Finansijski plan Agencije za civilno vazduhoplovstvo za 2017. godinu
Finansijski plan Agencije za civilno vazduhoplovstvo za 2018. godinu
Plan integriteta Agencije za civilno vazduhoplovstvo