O namaNovosti i pressRegulativaFormulariGalerijaLinkoviKontaktMapa sajta
Sigurnost
Vazduhoplovne usluge
Bezbjednost
Prijava događaja
Traganje i spasavanje
Medicina
Međunarodna saradnja
Avio kompanije se mogu obratiti zahtjevom na sledeće adrese:

E-mail: flightapproval@caa.me
Fax: +38220625517
Kontakt tel: +38220625521
Mobile: +38267655512

Pravilnik o uslovima i načinu izdavanja odobrenja za let stranih civilnih vazduhoplova u vazdušnom prostoru Crne Gore (Sl.l. CG br. 73/2017)

Zahtjev za izdavanje odobrenja stranom vazdušnom prevozniku / operatoru vazduhoplova za obavljanje komercijalnog vazdušnog saobraćaja

Potrebna dokumenta:

1) certifikat vazdušnog operatora (AOC) ili drugi odgovarajući certifikat o osposobljenosti za obavljanje komercijalnog vazdušnog saobraćaja sa operativnim specifikacijama;
2) operativna licenca, ako je ima;
3) TCO autorizaciju, ako je ima;
4) uvjerenje o osiguranju od odgovornosti za štetu pričinjenu putnicima, prtljagu, teretu, pošti, i trećim licima;
5) uvjerenje o registraciji vazduhoplova, za sve vazduhoplove za koje se podnosi zahtjev;
6) uvjerenje o plovidbenosti vazduhoplova za sve vazduhoplove za koje se podnosi zahtjev;
7) potvrdu o provjeri plovidbenosti vazduhoplova za sve vazduhoplove za koje se podnosi zahtjev;
8) potvrdu o buci vazduhoplova, za sve vazduhoplov za koje se podnosi zahtjev;
9) dozvolu za rad radio-stanice, za sve vazduhoplove za koje se podnosi zahtjev;
10) ugovor o povremenom prevozu;
11) ugovora o zakupu vazduhoplova, ako se za obavljanje komercijalnog vazdušnog saobraćaja koristi vazduhoplov koji je uzet u zakup;
12) ugovor o prenosu nadzornih prava i obaveza između države registra i države vazdušnog prevoznika, ako korišćenje vazduhoplova, uključuje i prenošenje nadzornih prava i obaveza u skladu sa Konvencijom o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu
13) odobrenje organa državne uprave nadležnog za poslove odbrane, za pružanje usluga iz vazduha radi snimanja teritorije Crne Gore;
14) program bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva, radi provjere usklađenosti sa Nacionalnim programom bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva i drugim propisima iz oblasti bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva, sa aktom kojim je taj program odobren;
15) lista lica koja se deportuju, ako je podnijet zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje povremenog vazdušnog prevoza u cilju deportacije državljanja Crne Gore;
16) odobrenje države vazdušnog prevoznika da je tog prevoznika odredila za obavljanje linijskog vazdušnog prevoza, ako je sa tom državom Crna Gora zaključila bilateralni ugovor o vazdušnom saobraćaju;
17) izjava o saglasnosti svih crnogorskih vazdušnih prevoznika, ako se traži odobrenje za letenje između dvije strane države i ako je taj prevoz počeo ili se završio u državi registra tog vazdušnog prevoznika ili ako taj prevoz ne obuhvata polijetanje ili slijetanje u državi registra, osim ako je zaključenim međunarodnim ugovorom utvrđeno pravo letenja (peta i sedma sloboda);
18) druga dokumentacija, ako nije dostavljena TCO autorizacija i ako se utvrdi da standardi vazduhoplovne sigurnosti i bezbjednosti nijesu u skladu sa propisanim.